เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ควบคุมภายใน62อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
คู่มือประชาชน-อบต.ยางนอนอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม63อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้สาวนเสียภายนอก ITASอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ เชิดชูเกียรติพนักงานของ อบต.สวนแตง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายการผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
การดำเนินการเพื่อจัดการวามเสี่ยงการทุจริตอบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB