เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 62 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ประกาศงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปลอยสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี พ.ศ.2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 - 2565อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง พ.ศ.2562อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB