เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการอบรมเพื่อเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่

แชร์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     โครงการอบรมเพื่อเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่

1. ผลการดำเนินงาน

          ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการค้นหาตัวตนของวันรุ่นโดยไม่พึ่งบุหรี่ในสถานศึกษา

ผลที่ได้รับ

          1.เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่

          2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการค้นหาตัวตนของวันรุ่นโดยไม่พึ่งบุหรี่ในสถานศึกษา

          3.มีมาตรการกลไกทางสังคม ในการสร้างเครือข่าย ลด ละ เลิกบุหรี่

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

         þ บรรลุตามวัตถุประสงค์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.75MB