เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

แชร์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

1. ผลการดำเนินงาน

          1.ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้น สามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้ด้วยตนเอง โดยผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง

          2.ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น โดยผ่านการประเมินทักษะการตรวจด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง

ผลที่ได้รับ

          1. สตรีมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้น สามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้ด้วยตนเอง โดยผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง

          2. สตรีมีความตระหนักในความสำคัญของการการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

          3. สตรีสามารถถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นในครอบครัวได้

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

         þ บรรลุตามวัตถุประสงค์

         ¨ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ.................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      200       คน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.75MB