เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี อารมณ์ดี ชีวีมีสุข

แชร์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี อารมณ์ดี ชีวีมีสุข

1. ผลการดำเนินงาน

          ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพสตรีในเรื่องของการออกกำลังกาย การจัดการความเครียด อาหาร และการป้องกันโรคต่าง ๆ มีความตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันโรคและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นในครอบครัวได้

ผลที่ได้รับ

          1.สตรีได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพสตรีในเรื่องของการออกกำลังกาย การจัดการความเครียด อาหาร และการป้องกันโรคต่าง ๆ

          2.สตรีมีความตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันโรคมากขึ้น

          3.สตรีสามารถถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นในครอบครัวได้

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

         þ บรรลุตามวัตถุประสงค์

         ¨ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ.................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      200       คน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.75MB