เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้อนามัยเจริญพันธ์ในเยาวชน

แชร์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้อนามัยเจริญพันธ์ในเยาวชน

1. ผลการดำเนินงาน

          ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชน มีความรู้ในเรื่องอนามัยเจริญพันธ์ การวางแผนครอบครัว และการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และ รู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

ผลที่ได้รับ

          1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องเพศศึกษาค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

          2.วัยรุ่นมีความรู้ในเรื่องอนามัยเจริญพันธ์ การวางแผนครอบครัว และการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ

          3.วัยรุ่นมีความรู้ ทักษะ และ รู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

         þ บรรลุตามวัตถุประสงค์

         ¨ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ.................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      110       คน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.75MB