เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการค่ายส่งเสริมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบาย

แชร์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     โครงการค่ายส่งเสริมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี เพื่อสุขภาพที่ดี”

1. ผลการดำเนินงาน

          ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชน ประชาชนมีความรู้และทักษะในการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ

ผลที่ได้รับ

          1.เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะ ในการออกกำลังกายที่ถูกวิธี

          2.เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ

          3.เด็กและเยาวชนมีการออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

         þ บรรลุตามวัตถุประสงค์

         ¨ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ.................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      110       คน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.75MB