เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการรักอย่างไรให้ปลอดภัย “SAFETY SEX”

แชร์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     โครงการรักอย่างไรให้ปลอดภัย “SAFETY SEX”

1. ผลการดำเนินงาน

          จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง

ตัวชี้วัด

          ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

         þ บรรลุตามวัตถุประสงค์

         ¨ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ.................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      60       คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ       

          งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ      20,100 บาท

        งบประมาณเบิกจ่ายจริง             20,100 บาท   คิดเป็นร้อยละ 100

        งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ       -      บาท   คิดเป็นร้อยละ    -

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

        þ ไม่มี


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.75MB