เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเด็กและเยาวชน

โครงการค่ายเยาวชน สำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

โครงการค่ายเยาวชน สำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นที่

          2.เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชนในพื้นที่

          3.จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตสังคมไทย มีค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม

 

เป้าหมาย

          จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตสังคมไทย มีค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม และอบรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก  ด้านการต่อต้านการทุจริต  สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความสมานฉันท์

 

ระยะเวลาดำเนินการ

          วันที่ 21 กันยายน 2563

 

พื้นที่ดำเนินการ

          โรงเรียนวัดเสาธงทอง  ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 

กลุ่มเป้าหมาย

          เชิงปริมาณ       เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสาลี  จำนวน 50 คน

          เชิงคุณภาพ       เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสาลีมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการจัดการเรียนรู้ ที่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตสังคมไทย มีค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม

 กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเด็กและเยาวชน
0.02s. 0.50MB