เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเด็กและเยาวชน

โครงการคืนสาลีให้คนสาลี ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

โครงการคืนสาลีให้คนสาลี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

2.เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน และพัฒนาชีวิตให้มั่นคง

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

 

เป้าหมาย

          จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ

          วันที่ 22 กันยายน 2563

 

พื้นที่ดำเนินการ

          ณ โรงเรียนวัดบึงคา ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 

กลุ่มเป้าหมาย

          เชิงปริมาณ       เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสาลี  รวมจำนวน 50 คน

          เชิงคุณภาพ       เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสาลีมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเด็กและเยาวชน
0.02s. 0.50MB