เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเด็กและเยาวชน

โครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

แชร์

โครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

          2.เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

          3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข

          4.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

 

เป้าหมาย

          ดำเนินการอบรมให้ความรู้จะเป็นการบรรยายประกอบสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสาธิตตัวอย่างชนิด และ ประเภท ของยาเสพติด  และจะมีการบรรยายเพื่อขัดเกลาจิตใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เด็กและเยาวชน ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักธรรมทางศาสนา  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งในสถานศึกษาและชุมชน      

 

ระยะเวลาดำเนินการ

          วันที่ 23 กันยายน 2563

 

พื้นที่ดำเนินการ

          โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว  ตำบลสาลี  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มเป้าหมาย

          เชิงปริมาณ       เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสาลี  รวมจำนวน 50 คน

          เชิงคุณภาพ       เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสาลี มีคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข

 กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเด็กและเยาวชน
0.01s. 0.50MB