นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 21,891 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 มี.ค. 64การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แชร์  
9 ก.ย. 63รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
21 ก.ค. 63งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สิทธิเด็กแรกเกิด และงานพัฒนาชุมชน แชร์  
21 ก.ค. 63งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สิทธิเด็กแรกเกิด และงานพัฒนาชุมชน แชร์  
21 ก.ค. 63โครงการเศรษฐกิจชุมชน แชร์  
24 ก.พ. 63ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
7 ก.พ. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปีการศึกษา 2563 แชร์  
27 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี แชร์  
29 พ.ย. 62ประกาศมาตราการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง แชร์  
1 ต.ค. 62จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย แชร์  
23 ส.ค. 62บัญชีข้อมูลสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลสาลี แชร์  
24 ก.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
28 มิ.ย. 62ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสาลี แชร์  
10 พ.ค. 62ข้อมูลศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แชร์  
26 มี.ค. 62รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคล แชร์  
11 ก.ย. 61ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวยผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561  แชร์  
7 ก.ย. 61ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 แชร์  
30 ส.ค. 61ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2561 แชร์  
23 ก.ค. 61โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 57 รายการ
เปลี่ยนภาษา