เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวเด็กและเยาวชน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี11616 ก.ย. 62
ใบสรุปรายชื่อของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี เพื่อแสดงตนเข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี7213 ก.ย. 62
ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี มาลงทะเบียนเพื่อแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 เดือน กันยายนพ.ศ. 25624530 ส.ค. 62
โครงการประกวดพูด สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ653 ก.ค. 62
โครงการค่ายเยาวชน สำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์683 ก.ค. 62
โครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 663 ก.ค. 62
โครงการเยาวชน วัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด763 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดภายในหมู่บ้านตำบลสาลี1347 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB