เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวเด็กและเยาวชน

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 25635423 ก.ย. 63
โครงการคืนสาลีให้คนสาลี ประจำปีงบประมาณ 25634122 ก.ย. 63
โครงการค่ายเยาวชน สำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 25635021 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี2213 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี50216 ก.ย. 62
ใบสรุปรายชื่อของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี เพื่อแสดงตนเข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี16613 ก.ย. 62
ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาลี มาลงทะเบียนเพื่อแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 เดือน กันยายนพ.ศ. 256210830 ส.ค. 62
โครงการประกวดพูด สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ1383 ก.ค. 62
โครงการค่ายเยาวชน สำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์1253 ก.ค. 62
โครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1303 ก.ค. 62
โครงการเยาวชน วัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด1343 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดภายในหมู่บ้านตำบลสาลี10407 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB