นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 21,865 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ”
ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เปลี่ยนภาษา