นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 241 คน

เยี่ยมชม 21,894 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวีรพงศ์ อรุณรัศมี

  ประธานสภาอบต.สาลี

 • นายเชิดศักดิ์ ศรีเพียงจันทร์

  รองประธานสภา

 • นายไชสิทธิ์ กิจประชากร

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นายวีรพงศ์ อรุณรัศมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายเด่น สาหร่าย

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายพรนิมิตร ชำนิเกตุกรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายประสิทธิ์ ยินดีโมทย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสุรินทร์ นาคใจเสือ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายหนูแดง แจ่มคีรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายนำชัย วัสโสสะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายวรรณกรณ์ มณีพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายชะโลม ศรีทับทิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสุชิน อังกุลดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสุขสันต์ บุตรแสงดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายพิพรรธน์ นาคประเสริฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8เปลี่ยนภาษา