นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 21,850 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายไชสิทธิ์ กิจประชากร

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

 • นายปุญญพัฒน์ นาคลำภา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลีสำนักปลัด

 • นางสาวณัฎฐ์ธนัน รวยสูงเนิน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวปทุมทิพย์ ลอยสูงวงษ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวสุจิตรา เอกแก้ว

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางฐิติยา สุนทรพงษ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นิติกรปฏิบัติการ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวพรรัตน์ ธรรมวิชิต

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสมบูรณ์ สังข์สุวรรณ

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาววัชรี ทองห่อ

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • สิบเอกณัฐกร ดอนแก้วภู่

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวณัฐนันท์ คล้ายสุบรรณ์

  ผู้ช่วนนักพัฒนาชุมชน

 • นายอนิรุท ใจเบิกบาน

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวิไล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายพิสิฏฐ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางสาวนันท์นภัส ยธิกุล

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาววราภรณ์ ศรีสมบุญ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวสายทอง สุขดี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวเกตุกนก ฤกษ์สนธิ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวปิยะมาศ เจียมจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายสรพงษ์ เสถียรอินทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายเอกรินทร์ ทรัพย์สิน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายศรราม หงษ์สกุล

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายมาโนช สังข์สุวรรณ

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นายกำพล เนตรอนงค์

  พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางสุภาพร กรุดเนียม

  คนงาน

 • นายกฤษฎา ธะนะเลิศ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายปภาณ ช่วยพันธุ์

  คนงานทั่วไป

 • นางสุภัทรวดี อรุณ

  คนสวน

 • นายไพฑูรย์ อรุณ

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • นายธัญญ์นิธิ ศรีจันทร์

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นายธัญญ์นิธิ ศรีจันทร์

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางไพรัตน์ สังข์สุวรรณ

  ครู

 • นางสาวพรทิพย์ อินทร์สุข

  ครู

 • นางสาวณัฐชา ลีลาภิรักษ์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวนิภาพร ทุมเพ็ญ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางเสาวณีย์ ร่มโพธิ์ภักดิ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกมลชนก ศรีวิเชียร

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาววาสนา ศรีเพียงจันทร์

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวปาณิศา ร่มโพธิ์ภักดิ์

  จ้างเหมาบริการ

 • นางปราณี เจริญผล

  จ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ

 • นายปุญญพัฒน์ นาคลำภา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาววัชราภรณ์ แสงทอง

  จ้างเหมาบริการเปลี่ยนภาษา