เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 ต.ค. 62 หมวดหมู่ แผนดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 

           แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลีหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลีซึ่งทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นมีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงาน อันจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกและสามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่องบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

ปก-คำนำ-สารบัญ.pdf163.60 KB
ส่วน 1 ส่วน 2.pdf55.89 KB
ผด.01.pdf66.59 KB
ผด.02.pdf157.96 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

0.03s. 0.50MB