เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 พ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนยุทธศาสตร์ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

          กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลดำเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นั้น

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี  ปรากฏผลดังนี้

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

1.ปก-คำนำ-สารบัญ.pdf162.21 KB
2.ประเมินยุทธศาสตร์.pdf82.67 KB
3.ประเมินโครงการ.pdf88.91 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

0.01s. 0.50MB