เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

วันที่ 13 ธ.ค. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

           เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 งานนโยบายและแผนจึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

1.ปก-คำนำ-สารบัญ.pdf141.35 KB
2.ผ01.pdf75.73 KB
3.ผ02.pdf71.35 KB
4.ผ03.pdf62.26 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.01s. 0.50MB