เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)170
(ร่าง) คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ)1122
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558-25601155

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB