เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 25 พ.ย. 62 หมวดหมู่ การประเมินผลแผนพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และข้อ 14 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาลีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

1.หน้าปก.pdf130.38 KB
2.คำนำ.pdf50.75 KB
3.สารบัญ.pdf51.39 KB
4.ส่วนที่ 1-4 ติดตามแผน.pdf268.85 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

0.01s. 0.50MB