นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 21,929 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
สมัยก่อนมีชาวบ้านได้มาตั้งรกรากจับจองที่ดินทำกิน และสร้างบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ และเริ่มขยายใหญ่ขึ้น พื้นที่โดยส่วนใหญ่ในตำบลสาลีเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูก มีคลองสาลีเป็นแหล่งส่งน้ำ แยกมาจากคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงในการเพาะปลูก เป็นลำคลองคดเคี้ยวที่สุดของประเทศไทยมีปลามาอาศัยอยู่บริเวณหน้าวัดสาลีเป็นจำนวนมาก และในสมัยก่อนบริเวณบ้านสาลีนี้เป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวเป็นบริเวณกว้าง คลองสาลีนั้นแต่เดิมเป็นเพียงลำรางสาลี เป็นแหล่งน้ำที่นายควาญช้างนำช้างที่ใช้แรงงานจากการลากซุงมากินน้ำและพักบริเวณนี้ และมีพันธุ์ข้าวปลูกชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนข้าวสาลี เป็นแหล่งปลูกข้าวทั้งตำบล จึงเรียกว่า “ตำบลสาลี” และมีต้นตระกูลนามสกุล “สาลีผล” เป็นเครื่องแสดงว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ซึ่งประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านสาลี
หมู่ที่ 2 บ้านสาลี
หมู่ที่ 3 บ้านลาดน้ำขาว
หมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม

ต่อมาประชากรของหมู่ที่ 5 บ้านบึงคาเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกหมู่บ้านออกเป็น หมู่ที 6 บ้านเสาธงทอง และหมู่ที่ 7 บ้านทรงกระเทียม ได้แยกพื้นที่ออกจากหมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม และหมู่ 8 บ้านสาลี ได้แยกพื้นที่ออกจาก หมู่ที่ 2 บ้านสาลี ปัจจุบันตำบลสาลี ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านสาลี
หมู่ที่ 2 บ้านสาลี
หมู่ที่ 3 บ้านลาดน้ำขาว
หมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงคา
หมู่ที่ 6 บ้านเสาธงทอง
หมู่ที่ 7 บ้านทรงกระเทียม
หมู่ที่ 8 บ้านสาลี


ที่ตั้งและอาณาเขต

    องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 48.745 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,465.63 ไร่ อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอบางปลาม้า ประมาณ 12 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลตะค่า , ตำบลองครักษ์ , ตำบลไผ่กองดิน , อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเทพมงคล , ตำบลวังวัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำกฤษณา , ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

    ตำบลสาลี มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีคลองสาลีเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลัก มีคลองเสาธงทอง คลองบึงคา คลองญี่ปุ่นเหนือ ซึ่งขุดขึ้นเพื่อการชลประทานใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำ และยังนำไปใช้ในการเกษตร การบริโภค จึงเหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น การปลูกพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพียงแต่พิจารณาคัดเลือกชนิดของพืช, สัตว์น้ำที่เหมาะสมที่ให้ค่าตอบแทนสูง ค่าใช้จ่ายต่ำ


ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูฝนเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าก้นอ่าวไทย ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดผ่านทำให้ฝนตกเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มจากเดือน พฤศจิกายน จะเป็นระยะเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาวลมพัดจากเหนือมาสลับเป็นระยะในเดือนธันวาคม เดือนมกราคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ประมาณ 3 เดือน เดือนเมษายน จะเป็นเดือนที่ร้อนมากเนื่องจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลีจำนวน 16 คน
ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 8 คน
เปลี่ยนภาษา