เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

    องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 48.745 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,465.63 ไร่ อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอบางปลาม้า ประมาณ 12 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลตะค่า , ตำบลองครักษ์ , ตำบลไผ่กองดิน , อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเทพมงคล , ตำบลวังวัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำกฤษณา , ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

    ตำบลสาลี มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีคลองสาลีเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลัก มีคลองเสาธงทอง คลองบึงคา คลองญี่ปุ่นเหนือ ซึ่งขุดขึ้นเพื่อการชลประทานใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำ และยังนำไปใช้ในการเกษตร การบริโภค จึงเหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น การปลูกพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพียงแต่พิจารณาคัดเลือกชนิดของพืช, สัตว์น้ำที่เหมาะสมที่ให้ค่าตอบแทนสูง ค่าใช้จ่ายต่ำ


ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูฝนเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าก้นอ่าวไทย ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดผ่านทำให้ฝนตกเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มจากเดือน พฤศจิกายน จะเป็นระยะเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาวลมพัดจากเหนือมาสลับเป็นระยะในเดือนธันวาคม เดือนมกราคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ประมาณ 3 เดือน เดือนเมษายน จะเป็นเดือนที่ร้อนมากเนื่องจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาลีจำนวน 16 คน
ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 8 คน0.02s. 0.75MB