เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล     สมัยก่อนมีชาวบ้านได้มาตั้งรกรากจับจองที่ดินทำกิน และสร้างบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ และเริ่มขยายใหญ่ขึ้น พื้นที่โดยส่วนใหญ่ในตำบลสาลีเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูก มีคลองสาลีเป็นแหล่งส่งน้ำ แยกมาจากคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงในการเพาะปลูก เป็นลำคลองคดเคี้ยวที่สุดของประเทศไทยมีปลามาอาศัยอยู่บริเวณหน้าวัดสาลีเป็นจำนวนมาก และในสมัยก่อนบริเวณบ้านสาลีนี้เป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวเป็นบริเวณกว้าง คลองสาลีนั้นแต่เดิมเป็นเพียงลำรางสาลี เป็นแหล่งน้ำที่นายควาญช้างนำช้างที่ใช้แรงงานจากการลากซุงมากินน้ำและพักบริเวณนี้ และมีพันธุ์ข้าวปลูกชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนข้าวสาลี เป็นแหล่งปลูกข้าวทั้งตำบล จึงเรียกว่า “ตำบลสาลี” และมีต้นตระกูลนามสกุล “สาลีผล” เป็นเครื่องแสดงว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ซึ่งประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านสาลี
หมู่ที่ 2 บ้านสาลี
หมู่ที่ 3 บ้านลาดน้ำขาว
หมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม

ต่อมาประชากรของหมู่ที่ 5 บ้านบึงคาเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกหมู่บ้านออกเป็น หมู่ที 6 บ้านเสาธงทอง และหมู่ที่ 7 บ้านทรงกระเทียม ได้แยกพื้นที่ออกจากหมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม และหมู่ 8 บ้านสาลี ได้แยกพื้นที่ออกจาก หมู่ที่ 2 บ้านสาลี ปัจจุบันตำบลสาลี ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านสาลี
หมู่ที่ 2 บ้านสาลี
หมู่ที่ 3 บ้านลาดน้ำขาว
หมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงคา
หมู่ที่ 6 บ้านเสาธงทอง
หมู่ที่ 7 บ้านทรงกระเทียม
หมู่ที่ 8 บ้านสาลี
0.02s. 0.50MB