เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

มีถนนสายหลัก 5 สาย

สายสาลี – โคกโพธิ์สายลาดน้ำขาว – บึงคา
สายคันคลองญี่ปุ่นเหนือ (ฝั่งทิศตะวันออก)สายคันคลองญี่ปุ่นเหนือ (ฝั่งทิศตะวันตก)
สายทางเข้าวัดสาลี – ม.7 ตำบลกฤษณา


บริษัท ห้างร้าน และสถานที่ราชการในตำบลสาลี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่งวัด จำนวน 5 แห่ง
โรงเรียน จำนวน 5 แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ จำนวน 1 แห่งโรงแรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่งโรงงาน จำนวน 3 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง0.02s. 0.75MB