นายไชสิทธิ์ กิจประชากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.สาลี
035-969-701

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 21,863 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

มีถนนสายหลัก 5 สาย

สายสาลี – โคกโพธิ์สายลาดน้ำขาว – บึงคา
สายคันคลองญี่ปุ่นเหนือ (ฝั่งทิศตะวันออก)สายคันคลองญี่ปุ่นเหนือ (ฝั่งทิศตะวันตก)
สายทางเข้าวัดสาลี – ม.7 ตำบลกฤษณา


บริษัท ห้างร้าน และสถานที่ราชการในตำบลสาลี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่งวัด จำนวน 5 แห่ง
โรงเรียน จำนวน 5 แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ จำนวน 1 แห่งโรงแรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่งโรงงาน จำนวน 3 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง


ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 97 ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,412 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0 ครัวเรือน


การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ จำนวน2,412 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 0 ครัวเรือน


แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน จำนวน3 สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง จำนวน 14 แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน จำนวน 14 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 12 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน จำนวน 0 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 0 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน จำนวน 0 แห่ง
เปลี่ยนภาษา