เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมชุมชน

จำนวน 8 ชุมชน

ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
1บ้านสาลี1,375นายกมล อรุณรัศมี
2บ้านสาลี1,151นายเจียม บุญเหลือ
3บ้านลาดน้ำขาว1,062 นายสำรวม ลาภโสภา
4บ้านทรงกระเทียม905 นางอัมพร แสงจันทร์ฉาย
5บ้านบึงคา624นายจักรกฤษณ์ มณีพันธ์
6บ้านเสาธงทอง523นายประยุทธ เจริญผล
7บ้านทรงกระเทียม884นายอนันต์ พุทธิสัีตย์
8บ้านสาลี588นายสัญชัย เอี่ยมสะอาด0.01s. 0.75MB