เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 97 ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,412 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0 ครัวเรือน


การประปา

จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ จำนวน2,412 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 0 ครัวเรือน


แหล่งน้ำ

จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน จำนวน3 สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง จำนวน 14 แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน จำนวน 14 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 12 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน จำนวน 0 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 0 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน จำนวน 0 แห่ง0.02s. 0.50MB